Đăng nhập / Đăng ký
Tin Mới
Số lượt truy cập
Số người đang xem: 2212
Tổng số người: 13463519
Thông báo kết luận họp giao ban tuần 9/4/2018 đến 15/4/2018

CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRUYỀN TẢI ĐIỆN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT 1

 

Số       166       /TB-TTDVKT1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Hà Nội, ngày 09 tháng 4  năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Giám đốc Trung tâm Đỗ Hùng Tiến

tại cuộc họp giao ban tuần từ ngày 09/4 đến ngày 15/4/2018

 

            Ngày 09 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1 đồng chí Đỗ Hùng Tiến – Giám đốc Trung tâm chủ trì cuộc họp giao ban tuần của Trung tâm. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Anh Vinh – Phó giám đốc Trung tâm; lãnh đạo các phòng chức năng Trung tâm và đội trưởng, tổ trưởng trực thuộc Trung tâm;

            Sau khi nghe các phòng chức năng, các đội trực thuộc báo cáo công tác sản xuất, qua thảo luận trao đổi và các đồng chí phó giám đốc tóm tắt các nội dung chính;

Đồng chí Giám đốc Trung tâm – Đỗ Hùng Tiến kết luận:

Giao Phòng KH.VT:

           - Phối hợp với phòng Kỹ thuật lập quy trình để sử dụng lao động cho từng công trình cụ thể;

          - Tổ chức nghiệm thu Gói thầu số 21. Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Lai Châu (tháo MBA 450MVA tại trạm Sơn La);

           - Tổ chức nghiệm thu Gói thầu số 08:  TNHC dự án Lắp MBA thứ 2 trạm 500kV Đông Anh, Cao Bằng;

           -  Chuyển chứng từ sang phòng TCKT để phòng TCKT trình công ty xin cấp vốn;

Giao Phòng KT:

           - Đẩy nhan thủ tục thanh quyết toán các công trình;

- Tổ chức phổ biến an toàn cho các bộ phận;

           - Chỉ đạo thực hiện TNĐK theo kế hoạch được giao;

           Giao Phòng TCKT:

           - Thực hiện thanh toán chứng từ cho các đội sản xuất đúng quy dịnh để phục vụ công tác quyết toán công trình;

           - Kiểm tra, kiểm soát chứng từ thanh quyết toán đúng theo quy định;

           - Phối hợp cùng phòng Kế hoạch vật tư, tổng hợp nhu cầu vốn trình Công ty xin cấp vốn chi phia sản xuất.

Giao Phòng TH:

           - Theo dõi, giám sát công trình SCL 2018 “Sửa chữa nhà điều hành sản xuất tại trạm 220kV Mai Động –GĐ1”;

           - Lên lịch họp các phòng về việc phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân trong các phòng, đáp ứng công tác sản xuất (Lãnh đạo Trung tâm dự);

           - Chuẩn bị nội dung họp về công tác quy hoạch cán bộ Trung tâm;

           - Làm tờ trình Công ty xin chủ chương đề bạt Tổ phó tổ Rơ le 1; Đội phó Đội Sửa chữa thiết bị điện.

                       

Giao Đội Thí Nghiệm:

           - Hoàn công, nhật ký thi công Gói thầu số 08:  xử lý sự cố pha C Trạm Thường Tín;

           - Giám sát thi công Gói thầu số 8: Thí nghiệm hiệu chỉnh; Tư vấn GS thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án TBA 220kV Thủy Nguyên;

           - Tổ chức thi công Gói 08 TNHC dự án Lắp MBA thứ 2 Trạm 220kV Phú Thọ;

           - Hoàn thiện biên bản thí nghiệm;

           - Thực hiện các gói SCTX thiết bị thí nghiệm phân cấp dưới 30 triệu;

           - Cân đối nhân lực thực hiện công việc kết hợp làm phương án;

           - Viết nhật ký thi công, ký giám sát tại hiện trường;

           - Phối hợp với phòng kỹ thuật, xếp thời gian phổ biến an toàn cho CBCNV Đội.

Giao Đội Sửa chữa:

- Đẩy nhanh thủ tục thanh, quyết toán các công trình;

- Lưu ý phân công CBCNV đi công tác làm thủ tục thanh toán theo đúng quy định chi tiêu nội bộ;

- Chuẩn bị nhân lực thực hiện các công trình;

- Phối hợp với phòng kỹ thuật, xếp thời gian phổ biến an toàn cho CBCNV Đội.

Giao Đội VT-CK:

- Đóng dấu treo và giáp lai trên lệnh điều xe;

- Lập phương án, dự toán quây kho, tổ sửa chữa;

- Hoàn thành hồ sơ và thực hiện các gói SCTX 2018 theo phân cấp;

Giao Đội DVKT Tây Bắc:

           - Điều nhân lực hỗ trợ Đội Thí nghiệm thực hiện các công trình;

           - Thí nghiệm định kỳ theo kế hoạch;

           - Phối hợp với phòng kỹ thuật, xếp thời gian phổ biến an toàn cho CBCNV Đội.

Giao Đội DVKT Thanh Hóa:

- Chuẩn bị, bố trí nhân lực thi công các công trình SCL 2018;

- Thí nghiệm định kỳ theo kế hoạch.

- Phối hợp với phòng kỹ thuật, xếp thời gian phổ biến an toàn cho CBCNV Đội.

            Trên đây là kết luận của đồng chí Giám đốc Trung tâm – Đỗ Hùng Tiến tại cuộc họp giao ban tuần từ ngày 26/3 đến ngày 01/4/2018.

            Thừa lệnh Giám đốc, phòng Tổng hợp Trung tâm thông báo các phòng chức năng, Đội trực thuộc biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                     TL. GIÁM ĐỐC

- Ban GĐ (để b/c);                                                                  P. PHÒNG TỔNG HỢP

- Các phòng chức năng;

- Các Đội trực thuộc;

- Lưu VT, TH.

 

 

 

                                                                                                         Mai Xuân Hiền

Từ Khóa

 Tin mới hơn
▪  Tiếng việt  (26/03/2018)
▪  Tiếng việt  (01/01/1970)
▪   (01/01/1970)
▪  Cv 182 đã chỉnh sửa  (01/01/1970)
 Tin cũ hơn
Địa chỉ: 1111D Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+844 ) 22428521 / Fax: (+844) 38292501