Đăng nhập / Đăng ký
Tin Mới
Số lượt truy cập
Số người đang xem: 17
Tổng số người: 13370310
Tiếng việt

CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRUYỀN TẢI ĐIỆN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT 1

Số              /TB-TTDVKT1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Hà Nội, ngày 26 tháng 3  năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Giám đốc Trung tâm Đỗ Hùng Tiến

tại cuộc họp giao ban tuần từ ngày 26/3 đến ngày 01/4/2018

 

          Ngày 26 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1 đồng chí Đỗ Hùng Tiến – Giám đốc Trung tâm chủ trì cuộc họp giao ban tuần của Trung tâm. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Anh Vinh – Phó giám đốc Trung tâm; lãnh đạo các phòng chức năng Trung tâm và đội trưởng, tổ trưởng trực thuộc Trung tâm;

          Sau khi nghe các phòng chức năng, các đội trực thuộc báo cáo công tác sản xuất, qua thảo luận trao đổi và các đồng chí phó giám đốc tóm tắt các nội dung chính;

Đồng chí Giám đốc Trung tâm – Đỗ Hùng Tiến kết luận:

Giao Phòng KH.VT:

           - Phối hợp với phòng Kỹ thuật lập quy trình để sử dụng lao động cho từng công trình cụ thể;

           - Thanh quyết toán công trình Gói thầu số 4: Lắp đặt VTTB và TNHC dự án hoàn thiện sơ đồ nhất thư trạm 220kV Lào Cai;

           - Thanh quyết toán công trình Gói thầu số 7: Lắp đặt VTTB và TNHC dự án lắp tụ bù ngang trên lưới TTĐ khu vực miền bắc;

           - Tổ chức nghiệm thu Gói thầu số 21. Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Lai Châu (tháo MBA 450MVA tại trạm Sơn La);

           - Tổ chức nghiệm thu Gói thầu số 08:  TNHC dự án Lắp MBA thứ 2 trạm 500kV Đông Anh, Cao Bằng;

- Kiểm soát tiến độ các hạng mục SCTX phương tiện vận tải, máy móc thiết bị;

           - Hàng tuần lên kế hoạch tổng thể các đầu mục công việc giao cho từng bộ phận cụ thể; đầu tuần họp giao ban nêu các đầu mục công việc đã giao tuần trước để rà soát các bộ phận đã thực hiện.

Giao Phòng KT:

           - Đôn đốc, tham gia các công trình đầu tư xây dựng đang thi công và xử lý tồn tại các công trình đã đóng điện;

- Tập hợp BBTN, BVHC các công trình ĐTXD;

           - Tập hợp Hồ sơ SCTX 2018 chuyển phòng kế hoạch vật tư làm dự toán;

           - Cử cán bộ chuyên trách trực tiếp chỉ đạo, giám sát thi công công trình lắp MBA trạm 220kV Phú Thọ;

- Chỉ đạo thực hiện TNĐK theo kế hoạch được giao;

- Phối hợp với phòng Kế hoach vật tư lập quy trình để sử dụng lao động cho từng công trình cụ thể.

Giao Phòng TCKT:

           - Thực hiện thanh toán chứng từ cho các đội sản xuất đúng quy dịnh để phục vụ công tác quyết toán công trình;

           - Kiểm tra, kiểm soát chứng từ thanh quyết toán đúng theo quy định.

Giao Phòng TH:

           - Theo dõi, giám sát công trình SCL 2018 “Sửa chữa nhà điều hành sản xuất tại trạm 220kV Mai Động –GĐ1”;

- Chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018;

           - Làm tờ trình Công ty cấp bổ sung chi phí đào tạo năm 2018, phục vụ đào tạo cấp chứng chỉ tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy;

           - Thông qua lãnh đạo Trung tâm lên lịch họp chuyên đề hàng tuần (đưa lên mục thông báo lịch họp Trung tâm)

Giao Đội Thí Nghiệm:

           - Hoàn công, nhật ký thi công Gói thầu số 08: TNHC dự án Lắp MBA thứ 2 trạm 500kV Đông Anh, Cao Bằng; xử lý sự cố pha C Trạm Thường Tín;

           - Giám sát thi công Gói thầu số 8: Thí nghiệm hiệu chỉnh; Tư vấn GS thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án TBA 220kV Thủy Nguyên;

           - Tổ chức thi công Gói 08 TNHC dự án Lắp MBA thứ 2 Trạm 220kV Phú Thọ;

           - Hoàn thiện biên bản thí nghiệm;

           - Thực hiện các gói SCTX thiết bị thí nghiệm phân cấp dưới 30 triệu;

           - Cân đối nhân lực thực hiện công việc kết hợp làm phương án;

           - Viết nhật ký thi công, ký giám sát tại hiện trường.

Giao Đội Sửa chữa:

- Hoàn thành nhật ký thi công công trình: Quảng Ninh, Lai Châu; xử lý sự cố pha C Trạm Thường Tín;

           - Hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán: Công trình xử lý sự cố máy cắt kháng K503 và K506, Sửa chữa pha C MBA AT1 500kV - 900MVA- T500kV Thường Tín và Lắp đặt bổ sung 01 ngăn lộ Bảo Thắng;

           - Tiếp tục thi công Gói thầu số 06:  Lắp đặt, TNHC và khai báo bổ sung cấu hình máy tính điều khiển dự án lắp MBA 220kV -125MVA tại trạm 500kV Quảng Ninh;

           - Hoàn thiện nhật ký thi công công trình Trạm Hiệp Hòa;

           - Nghiệm thu phần thuê máy, điều chỉnh, sửa lại hợp đồng;

           - Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình (hoàn ứng).

Giao Đội VT-CK:

- Tổ chức cung ứng phương tiện vận tải phục vụ sản xuất;

- Lập phương án, dự toán quây kho, tổ sửa chữa;

- Hoàn thành hồ sơ và thực hiện các gói SCTX 2018 theo phân cấp;

- Phối hợp với phòng Tổng hợp kẻ sơn sân đỗ xe (cho từng xe cụ thể).

Giao Đội DVKT Tây Bắc:

           - Chuẩn bị, bố trí nhân lực hỗ trợ đội Thí nghiệm thi công Gói thầu số  03: Lắp đặt, TNHC, SCADA dự án Thay thế MC 220kV và các thiết bị liên quan TBA 500kV Hòa Bình; Gói 08 TNHC dự án Lắp MBA Trạm 220kV Phú Thọ;

           - Thí nghiệm định kỳ theo kế hoạch;

           - Lập biện pháp tổ chức thi công Trạm Hòa Bình.

Giao Đội DVKT Thanh Hóa:

- Chuẩn bị, bố trí nhân lực thi công các công trình SCL 2018;

- Thí nghiệm định kỳ theo kế hoạch.

Nhắc chung các Đội:

- Chịu trách nhiệm ứng tiền sản xuất và hoàn tất thủ tục hoàn ứng theo đúng quy định (toàn bộ chứng từ hoàn ứng, thanh quyết toán chuyển phòng Kế hoạch vật tư kiểm tra, kiểm soát, xong mới chuyển phòng Tài chính kế toán làm thủ tục thanh quyết toán);

- Lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tham gia trên công trường (phải có giám sát an toàn tại hiện trường).

            Trên đây là kết luận của đồng chí Giám đốc Trung tâm – Đỗ Hùng Tiến tại cuộc họp giao ban tuần từ ngày 26/3 đến ngày 01/4/2018.

            Thừa lệnh Giám đốc, phòng Tổng hợp Trung tâm thông báo các phòng chức năng, Đội trực thuộc biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                     TL. GIÁM ĐỐC

- Ban GĐ (để b/c);                                                                  P. PHÒNG TỔNG HỢP

- Các phòng chức năng;

- Các Đội trực thuộc;

- Lưu VT, TH.

                                                                                                     Mai Xuân Hiền

Từ Khóa

 Tin mới hơn
▪  Tiếng việt  (26/03/2018)
▪  Thông báo kết luận họp giao ban tuần 9/4/2018 đến 15/4/2018  (01/01/1970)
▪   (01/01/1970)
▪  Cv 182 đã chỉnh sửa  (01/01/1970)
 Tin cũ hơn
Địa chỉ: 1111D Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+844 ) 22428521 / Fax: (+844) 38292501